Publication • 10-2018

"De Chantier vun der Chamber ass ofgeschloss"

Reportage RTL

«De ganze Projet ass pénktlech fäerdeg gi…» «De Budget vun ëm déi 3 Milliounen Euro gouf dobäi agehalen, et läit ee knapp ënner 2,5 Milliounen Euro.»

https://play.rtl.lu/shows/lb/de-magazin/episodes/r/3140371